Home / SRBIJA (page 21)

SRBIJA

„Sa­da­šnja kri­za oko Se­ver­ne Ko­re­je do­ka­zu­je da će ova 2017-ta ve­ro­vat­no bi­ti isto­rij­ska pre­kret­ni­ca..“

Piše: Miroslav Lazanski Ni­je Ame­ri­ka po­sta­la sla­bi­ja, već su osta­le ze­mlje po­sta­le ja­če. Je­ste Ame­ri­ka 1945. bi­la „pr­va ze­mlja“, je­di­na nu­kle­ar­na si­la, pr­va eko­nom­ska si­la sve­ta i vla­snik tri če­tvr­ti­ne svih svet­skih zlat­nih re­zer­vi. Ni rat u Ko­re­ji pe­de­se­tih go­di­na pro­šlog ve­ka ni­je pro­me­nio tu ame­rič­ku po­zi­ci­ju, Ame­ri­ka je na­vi­kla …

Read More »

Jezivo svedočenje socijalne radnice: „Posekao je kolegu, pa je krenu NOŽEM na mene. Od šoka se ne sećam kako je ubio Maju i Mihaila“

Jedan od povređenih radnika Centra za socijalni rad u Rakovici, u slučaju ubistva Maje Đorđević, saslušan je u ponedeljak u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Kako saznajemo, izjavu u Tužilaštvu dala je jedna radnica, u svojstvu svedoka, koju je 12. jula ispred Centra za socijalni rad u Rakovici napao Marko …

Read More »