Home / TEMA DANA / UDARNO- MENjAJU ZAKON! ODUZIMAĆE VAM ZEMLjU PO HITNOM POSTUPKU!

UDARNO- MENjAJU ZAKON! ODUZIMAĆE VAM ZEMLjU PO HITNOM POSTUPKU!

Izmenama Zakona o eksproprijaciji, koje će SNS poslanici usvojiti na sednici u utorak, predviđeno je da se zemljište, neophodno za smeštaj radnika i mašina pri izgradnji infrastrukturnih objekata od javnog interesa, može oduzeti po hitnom postupku.

Gotovo isti zakon je imao i Titov režim, koji je po osnovu nacionalizacije oduzimao narodu i SPC zemlju i nekretnine po hitnom postupku (preko noći bez sudskog osnova), pa je kasnije vraćeno naslednicima jer su nezakonito lišeni prava vlasništva.

– Zemljište koje treba da služi smeštaju materijala, radnika, mašina ili izvođenju radova u funkciji izgradnje objekata koji su od javnog interesa može se privremeno zauzeti, najduže do tri godine, ali se to privremeno zauzimanje može produžiti za još tri godine – predviđeno je izmenom Zakona o eksproprijaciji koji je u skupštinskoj proceduri, o kojoj će poslanici raspravljati u utorak.

– Dragi ljudi, u dnevni red za zasedanje skupštine u utorak (23.11.) ubačena je i tačka usvajanja izmena Zakona o eksproprijaciji. Dakle, spremite se na zakonito otimanje zemlje! Pozivam sve da se okupimo ispred zgrade skupštine u utorak u 10h – napisala je dr Biiljana Stojković, univerzitetski profesor i član Saveta Skupštine Slobodne Srbije.

Svi postupci u vezi sa eksproprijacijom zemljišta, kako je predviđeno, obavljaće se po hitnom postupku. Zakupcu stana u društvenoj ili državnoj svojini, odnosno javnoj svojini na neodređeno vreme, odnosno

nosiocu stanarskog prava u eksproprisanoj stambenoj zgradi ili stanu kao posebnom delu zgrade, korisnik eksproprijacije dužan je da pre rušenja zgrade obezbedi korišćenje drugog odgovarajućeg stana u javnoj svojini sa pravima zakupca na neodređeno vreme.

Izmene Zakona o eksproprijaciji predviđaju i da je Vlada Srbije dužna da po predlogu za utvrđivanje javnog interesa odluči u roku od 15 dana od dana dostavljanja potpune dokumentacije, dobijenog pozitivnog mišljenja ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva na dostavljenu plansku dokumentaciju, kao i pozitivnog mišljenja ministarstva nadležnog za poslove rudarstva ukoliko se eksproprijacija sprovodi u svrhu izgradnje rudarskog objekta.

Sopstvenik nepokretnosti, kao je predviđeno, dužan je da se izjasni o predlogu za eksproprijaciju u roku od pet dana od dana prijema predloga pisanim putem ili usmeno na zapisnik kod nadležnog organa.

Po prijemu izjašnjenja vlasnika nepokretnosti, nadležni organ, kako je predviđeno, odmah, a najkasnije u roku od 15 dana, donosi rešenje o eksproprijaciji nepokretnosti.

Kada se tokom postupka eksproprijacije utvrdi da je sopstvenik nepokretnosti koji je upisan u katastru nepokretnosti preminuo, a nije sproveden postupak raspravljanja zaostavštine iza njegove smrti, organ koji vodi postupak može postaviti privremenog zastupnika koji bi istupao u postupku eksproprijacije u ime i za račun potencijalnih naslednika.

Nadležni organ može doneti i delimično rešenje o eksproprijaciji dela nepokretnosti, dok će se o eksproprijaciji preostalog dela nepokretnosti rešiti naknadno nakon sprovedenog dokaznog postupka.

Kada je predmet eksproprijacije zemljište na kome je izgradjen objekat suprotno zakonu za koji nije okončan postupak ozakonjenja, vlasnik takvog objekta ima pravo na naknadu za izgrađeni objekat u visini procenjene građevinske vrednosti tog objekta.

Postupci eksproprijacije koji su započeti u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji, a koji nisu okončani do dana stupanja na snagu izmenjenog zakona, nastaviće se, kako je predloženo, po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu novog zakona.

Check Also

VELIKI GUBICI MILITANATA U KAZAHSTANU: RUSKI PADOBRANCI NEUTRALISALI POLOVINU MILITANATA U ALMA ATI ZA 48 SATI

Ruskim padobrancima je trebalo 48 sati da oslobode veći deo Alma-Ate od militanata. Zahvaljujući prebacivanju …